Albrights løpegutter (Klassekampen 25. august 1999)

 [Knut Vollebæk er et eksemplarisk medlem av den organisasjon som har utpekt seg som verdnes hersker. Nå innrømmer han at Rambouillet-avtalen var et spill for å legitimere bombingen av Jugoslavia (KK's ingress)]

 Av Knut Rognes

 Stavanger Aftenblad hadde 20. august et referat fra krigshøringen om Kosovo i Oslo. Der hevdet Erik Solheim at Nato bl.a. gjorde den feil at "... man var uforberedt på på ondskapen i Milosevics system, at han ville svare på Natos bombing med å jage ut hele Kosovos befolkning. ...".

Dette er ikke sant. Nato var fullstendig klar over hva som ville skje. Kommanderende general Wesley Clark uttalte f.eks. til New York Times den 27. mars 1999 at det var "fullstendig som forventet" at den serbiske kampanjene mot landsbyene ville intensiveres som følge av Nato-angrepene. I Newsweek 12. april 1999, sa Clark: "De militære ledere forutså fullstendig den ondsinnete framgangsmåten Milosevic ville velge, så vel som den fryktelige effektivitet den ble gjennomført med."

Italias statsminister Massimo D'Alemo sa i Washington den 5. mars at om ikke Milosevic kapitulerte straks "ville resultatet bli at 300 000 - 400 000 flyktninger kom til å strømme inn i Albania" (Elaine Sciolino and Ethan Bronner, New York Times, 8 april 1999). Kongressmedlem Porter Goss, Formann i Etterretningskomiteen i Representantenes Hus uttalte på BBC [i TV-programmet "War Room" 19. april]: "Vår etterretningstjenester advarte oss i måneder og dager før bombingene at vi ville oppleve en fullstendig eksplosjon i flyktningeantallet ..., at serbisk besluttsomhet ville øke, at konflikten ville spre seg og at det ville blie etnisk rensing".

[Så langt tilbake som i 1992 hadde KSSE-overvåkere i Makedonia spådd en plutselig massiv innmarsj av etnisk albanske flyktninger hvis fiendtlighetene spredde seg til Kosovo (Miranda Vickers, "Between Serb and Albanian: A History of Kosovo", Columbia, 1998, s. 273)]

Endelig har USA sikkert heller ikke glemt hvordan de selv behandlet amerikanske borgere av japansk herkomst og japanske innvandrere etter at Japan angrep Pearl Harbor i annen verdenskrig. 120 000 (derav 70 000 naturaliserte borgere) ble kastet ut av sine hjem uten annet enn det de gikk og sto i, satt i konsentrasjonsleire i nesten 5 år under forferdelige forhold og fikk all sin eiendom beslaglagt [(se f.eks. http://alumni.umbc.edu/~akoont1/tmh/internment.html)].

Så konklusjonen må bli at USA/Nato startet bombekampanjen vel vitende om hva som ville følge. Erik Solheim var muligens uforberedt, men ikke NATO.

For NATO var flyktningestrømmen en velsignelse. Dan Goure, visedirektør for Senter for strategiske og internasjonale studier og en tidligere Pentagon-ansatt under president Bush, uttrykter det slik: "Rambouillet var ikke forhandlinger, det var en fikset kamp, et lynsjingsopplegg. Regjeringen så den etniske rensingen som en støtte for egen sak. Jo mer jo bedre. Regjeringens standpunkt nå er å fortsette å utnytte flyktningesituasjonen som grunnlag for å rettferdiggjøre sin harde linje vis a vis Milosevic." (sitert fra The Village Voice 12-18. mai 1999). Nils Morten Udgaard konkluderte på samme måte i Aftenposten den 10. juni: "Strømmen av flyktninger ble NATOs redning, for de sikret støtte i en opinion som var skeptisk til angrep mot en suveren stat, uten FN-velsignelse, for å ordne opp i 'indre forhold'."

Solheim hevdet videre at "NATO gikk til krig for å hindre folkemord, men var ikke villig til å satse så mye som ett norske eller tysk liv for det idealet. Dermed var det uaktuelt med bakkestyrker eller andre midler som ville ha påført de serbiske styrkene store nok til å hindre den etniske rensingen. Og dermed slapp Nato opp for reint militære bombemål og måtte utvide dem til å omfatte TV-stasjoner og andre gråsone-installasjoner ..."

Daniel Ellsberg - mannen som under Vietnamkrigen ulovlig offentliggjorde The Pentagon Papers - hadde en mindre optimistisk artikkel i The New York Times den 21. mai 1999 om utsiktene ved en eventuell innsats av bakkestyrker for å stanse den etniske rensingen. Hovedpoenget var følgende:

"Etter alt å dømme ville det ta måneder å utplassere en invasjonsstyrke i området etter at en eventuelle avgjørelse om dette var tatt, og Slobodan Milosevic har allerede troppestryrker der til å vokte grensene. Ville ikke utsiktene til en invasjon få ham til å gi styrkene sine ordre om å drepe alle albanske menn i militær alder og holde resten av befolkningen som gisler snarere enn å deportere dem?"

Utenriksminister Vollebæk innrømmet i ovennevnte møte at han ikke hadde lest Rambouillet-avtalen. Etter min mening viser dette i klartekst hvilken funksjon den hadde. Jeg siterer fra Aftenbladet: "Man må i anstendighetens navn ikke bli så formalistiske at man lukker øynene for overgrepene som foregikk i Kosovo før Natos aksjon: Milosevic drev sitt forhandlingsspill og holdt alle opptatt med det, samtidig som han forberedet en systematisk etnisk rensing av Kosovo, sa Vollebæk".

Forberedelse av noe er altså det samme som å gjennomføre det. Etter et slikt resonnement må det være mange aggressorer i verden, det finnes mange militære planer rundt omkring.

Viktigere er det at i følge Vollebæk hadde Nato rett til å sette bombingene i gang uansett, noe annet ville være formalisme. Rambouillet-opplegget innrømmes altså implisitt å være et formalistisk spill fra Natos side for å legitimere bombingene. Eksakt hva bombe-motstanderne har hevdet hele tiden.

Det er kanskje ikke oppsiktsvekkende i vår tid at en utenriksminister som på TV i sterke ordelag forsvarte dokumentet og hevdet at formålet med bombingene var å få Milosevics underskrift, selv ikke har lest det. At han ikke har innrømmet dette tidligere viser at han har den forakt for offfentligheten som passer for en representant for et eksemplarisk medlem av den organisasjonen som nettopp har utpekt seg selv til verdens hersker.

Vollebæk har med dette vist at han bare er en løpegutt for Albright - han lystrer blindt [som jeg tidligere antok (i Stavanger Aftenbladet 15. april)]. At tilbaketrekningene av OSSE-observatørene den 19. mars på samme måte skjedde etter ordre fra USA kan vi derfor også gå ut fra som sikkert.

(Tekst i hakeparenteser kom ikke på trykk)